ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Πράξη «Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ)-Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης  του Ανθρώπινου Δυναμικού  στον Πρωτογενή Τομέα» έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Η πράξη περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης και στοχεύει στην προετοιμασία των ανέργων με τα κατάλληλα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  Η θεματική κατεύθυνση της Πράξης είναι η στήριξη των αγροτικών επαγγελμάτων, η ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, η προώθηση της δια βίου μάθησης σε θέματα αγροτικής οικονομίας και η σύνδεση των κοινωνικών δικτύων με την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματικότητα.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Οι δράσεις της Πράξης στοχεύουν στην προετοιμασία των ανέργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. ενότητα 4), για την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό θα υλοποιηθούν: 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ   ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα (βιο)καλλιέργειας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

 

 

 

 

 • Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων, Περιφερειακών και Τοπικών Φορέων
 • Λειτουργία Σημείων Πληροφόρησης και Καθοδήγησης (Πάτρα, Αίγιο και ηλεκτρονική πλατφόρμα)

 

 

 


 • Συμβουλευτική Υποστήριξη Νέων Αγροτών στη Παραγωγή και σε νέες Τεχνολογίες
 • Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας
 • Επιλογή, συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ωφελουμένων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη εργοδοτών (MENTORING)

Στις παραπάνω δράσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής  άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας, καθώς και αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που κατοικούν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και εφόσον πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Α) να είναι Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή να είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013 (Εισοδήματα του 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,0€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Β) Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

Γ) Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Δ) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας.

Ε) Να είναι άνω των 18 ετών.

Στα κριτήρια επιλογής θα ληφθεί υπόψη η επιθυμία και το ενδιαφέρον των υποψηφίων για ένταξη στην αγορά εργασίας. Τα παραπάνω θα αξιολογηθούν βάση προσωπικής συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής της ΑΣ και συμπλήρωσης των διαφόρων τεστ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΓΓΡΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής για τους ωφελούμενους είναι :

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του υποψηφίου παραλαμβάνεται από τα γραφεία ενημέρωσης ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.smartfarmer.gr
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου.
 3. Επικυρωμένη Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. 
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο  ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου.
 6. Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (για το οικονομικό έτος 2013, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012.
 7. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
 8. Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
 9. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (για τους πτυχιούχους αλλοδαπής).
 10. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν).
 11. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).

 

ΑΓΡΟΤΕΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής για τους ωφελούμενους είναι :

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του υποψηφίου (παραλαμβάνεται από το γραφείο ενημέρωσης).
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου.
 3. Βεβαίωση καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου.
 6. Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) και τυχόν μεταβολές.
 7. Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (για το οικονομικό έτος 2013, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012.
 8. Αντίγραφο τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
 9. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν).
 10. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).

 

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Home ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr