ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 2: ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 

 

 

Γενική Περιγραφή:

Ο τομέας δράσεων Δικτύωσης αποτελεί συμπληρωματική αλλά και ανεξάρτητη δράση του έργου, η οποία αφορά στη δημιουργία «δεσμών» μεταξύ ατόμων ή ομάδων με στόχο την επίτευξη οφέλους, το οποίο προκύπτει από την συνεργασία τους και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Στο σύγχρονο περιβάλλον επιχειρηματικότητας εντείνεται η ανάγκη για την ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης των νέων αγροτών με στόχο την προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Η λειτουργία ενός δικτύου δύναται να συμβάλει στην ύπαρξη κοινού συντονισμού και στην ανάπτυξη συλλογικών δράσεων, αλλά και να εξασφαλίσει την συμπληρωματικότητα των δράσεων. Ουσιαστικά η δικτύωση αποτελεί σημαντικό εργαλείο συσπείρωσης και κοινής δράσης των φορέων που εμπλέκονται και των μηχανισμών που επιδρούν στην επαγγελματική κατάσταση των ωφελουμένων. 

Καθίσταται λοιπόν σαφής η αναγκαιότητα, η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα της δικτύωσης που ως αλληλένδετος μηχανισμός των άλλων δράσεων του έργου προωθεί την εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό αλλά και την εξοικείωση και ενεργοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού. Με βάση τα παραπάνω οι επιμέρους στόχοι της Δικτύωσης αφορούν στα εξής:

  • Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και ανάπτυξη σταθερής συνεργασίας του συνόλου των τοπικών φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε θέματα απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
  • Θέσπιση κοινών στόχων καθώς και μεθοδολογιών εργασίας όσον αφορά την προώθηση πολιτικών απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
  • Κοινός συντονισμός των δράσεων των μεμονωμένων φορέων γεγονός που συμβάλει στο να αποφευχθεί η υλοποίηση περιστασιακών ενεργειών από μεμονωμένους φορείς
  • Ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας καθώς και πληροφοριών μεταξύ των φορέων και των στελεχών τους.
  • Ευαισθητοποίηση/ ενημέρωση για τα ζητήματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή τους.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται κυρίως η δικτύωση τόσο των νέων αγροτών όσο και των φορέων -επιχειρηματικών τους σχημάτων και Αναπτυξιακών Συμπράξεων σε τοπικό, και περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου προγραμματίζονται δύο δράσεις:

Δράση 2: Δικτύωση Τοπικών Φορέων

Αφορά ενέργειες Δικτύωσης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και της Ομάδας στόχου και τοπικών φορέων με στόχο την ενεργοποίηση φορέων εκτός του εταιρικού σχήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, των οποίων η εμπλοκή θα έχει προστιθέμενη αξία για τα επιμέρους σχέδια και για την τοπική κοινωνία και θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη τοπικών συμφώνων συνεργασίας για την προώθηση στην απασχόληση των ευάλωτων ομάδων – νέων αγροτών.

Δράση 3: Δικτύωση Α.Σ. και Περιφερειακών Φορέων

Η ενέργεια αφορά στη Δικτύωση μεταξύ διαφορετικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η εντατικοποίηση της συνεργασίας μέσω πλήθους ημερίδων, εκδηλώσεων, συναντήσεων – Workshops που θα αποτελέσουν και τα βασικά εργαλεία δικτύωσης των αντίστοιχων δράσεων. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι η δικτύωση αναφέρεται τόσο στην συνεργασία καθεαυτή των ατόμων ή των ομάδων (φυσική δικτύωση) όσο και στην ηλεκτρονική διασύνδεση τους. Για το σκοπό αυτό δρομολογείται η παρακάτω δράση:

Δράση 4: Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης

Αφορά στην υλοποίηση και εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διασύνδεσης που στόχο θα έχουν συμπληρωματικά την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν από το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας αλλά και θα μεγιστοποιούν την εφαρμογή και τα αποτελέσματα κάθε μιας από τις υπόλοιπες βασικές δράσεις δικτύωσης του έργου. 

Τέλος απαιτείται η συνεχής υποστήριξη των δικτύων που θα δημιουργηθούν με στοχευόμενο πληροφοριακό υλικό που στο σύνολο του θα αποτελεί μία τράπεζα πληροφοριακού υλικού του έργου. Για το σκοπό αυτό και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την χρησιμότητα μιας τράπεζας γνώσης θα δρομολογηθεί διακριτή δράση στο έργο: 

Δράση 5: Δημιουργία τράπεζας πληροφοριακού υλικού

Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα συλλέγεται από τις δράσεις δικτύωσης η γνώση, θα επεξεργάζεται, κατηγοριοποιείται και θα κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διασύνδεσης (Δράση 4). Παράλληλα θα παραχθεί κατάλληλο υποστηρικτικό πληροφοριακό υλικό που θα προκύπτει από τις ιδιαίτερες ανάγκες του θεματικού πεδίου του έργου.

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr