ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

Στα πλαίσια του Τομέα Δράσης 1 θα υλοποιηθεί η Δράση 1: «Μελέτη - Προοπτικές Απασχόλησης σε δυναμικούς τομείς του αγροτικού τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας».

 

Αναλυτική περιγραφή:

Σκοπός της παρούσας μελέτης θα είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Περιλαμβάνει παρουσίαση εκείνων των οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων και δεδομένων που τεκμηριώνουν το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης ως προς τους κλάδους και την περιοχή παρέμβασης, τις ομάδες στόχου και τις δράσεις, που απαιτούνται σε σύνδεση με διαπιστωμένα προβλήματα καθώς και με τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της περιοχής. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των δεικτών ανεργίας και απασχόλησης σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλα και αδυναμίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ). Οι διαθρωτικές αλλαγές του αγροτικού τομέα αναμένεται να αναδείξουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες που ίσως αποτελέσουν τους πρωταρχικούς άξονες για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Π.Δ.Ε., καθώς και τη δημιουργία ισότιμων όρων στις συνθήκες και στην ποιότητα ζωής του κοινωνικού συνόλου. 

Η έρευνα σκοπεύει να αναδείξει με σαφή τρόπο τις ανάγκες της τοπικής αγροτικής και γενικότερης επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς  και  τις νέες αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, που θα αποτελέσουν τη βάση για την υποστήριξη  της απασχόλησης των ωφελουμένων, ενίσχυση νέων αγροτών και  ανάδειξη  νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας στα πλαίσια των ευρύτερων προοπτικών της περιοχής παρέμβασης. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις νέες προοπτικές που δίνουν οι εξελίξεις στον αγροτικό τομέα (βιολογικά προϊόντα καλλιέργεια αρωματικών φυτών, δυναμικές καλλιέργειες, αλλαγές στην κτηνοτροφία). Η ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στο είδος των καλλιεργειών και του ποιοτικού τους χαρακτήρα θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την μετάβαση σε ένα αναβαθμισμένο σύστημα παραγωγής του πρωτογενή τομέα που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη κυρίως στην καλλιέργεια δυναμικών προϊόντων (βιολογικά, ροδιές, τρούφες, βιολογική εκτροφή ζώων, βιολογική φέτα) με εξαγωγικό χαρακτήρα και στην ίδρυση σύγχρονων αγροτοβιομηχανικών μονάδων μέσω συνεργειών.  

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Μελέτη των Προοπτικών Απασχόλησης σε δυναμικούς τομείς του αγροτικού τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.
 • Έντυπη μελέτη περιοχής. 
 • Επικουρικά, μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας στο Ν. Αχαΐας. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Για την υλοποίηση της μελέτης απαιτούνται:

 • Καθορισμός του προβλήματος
 • Ανάλυση απαιτήσεων πρόσκλησης
 • Καθορισμός στόχων μελέτης
 • Καθορισμός της μορφής και τύπου των πληροφοριών 
 • Σχεδιασμός και εκπόνηση έρευνας μικρής κλίμακας 
 • Συγκέντρωση – επεξεργασία στοιχείων 
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων 
 • Εκπόνηση μελέτης
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr