ΔΡΑΣΗ 12: ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ

Αναλυτική περιγραφή:

Η διαδικασία προσέγγισης και ενημέρωσης των ομάδων στόχου στοχεύει στην ενεργοποίηση των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες ένταξης του παρόντος έργου. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί ανοικτή πρόσκληση των ατόμων των ομάδων στόχου, έτσι ώστε να συμμετάσχουν και να ωφεληθούν από τις δράσεις του προτεινόμενου σχεδίου. Η ενημέρωση θα γίνει τόσο στην ομάδα στόχου όσο και στους εργοδότες. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενημερωθούν τοπικοί φορείς όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Επιμελητήρια, οι σύλλογοι κ.λπ. και θα πραγματοποιηθούν ομαδικές συνεδρίες ενημέρωσης – προσέγγισης εργοδοτών με σκοπό την προσέλκυση των κατάλληλων ωφελουμένων για το πρόγραμμα. 

Η επιλογή των ωφελουμένων των ομάδων στόχου αποτελεί σημαντικότατο βήμα στην επιτυχή έκβαση του Σχεδίου Δράσης. Η Α.Σ. ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, στις οποίες εμπλέκονται και κινητοποιούνται όλοι οι εταίροι σε πλαίσια πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες δράσεις. Η ευρύτερη κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλει στην επιτυχία των στόχων και την αποδοχή τους.

Η μελέτη, ανάλυση και η επικαιροποίηση των δεδομένων της αγοράς εργασίας, συνδυάζονται με τις ανάγκες και ικανότητες των ωφελουμένων, με στόχο την κοινωνική και εργασιακή αποκατάστασή τους.

Η Α.Σ. συστήνει Επιστημονική Επιτροπή Έργου (Υπεύθυνος Πράξης, Υπεύθυνοι έργων εταίρων) που διευκολύνει τη ροή των εργασιών και καθοδηγεί την πορεία αυτών. 

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα: 

  • 1 Διαδικασία επιλογής και διάγνωσης αναγκών ωφελουμένων
  • 1 Κατάσταση ωφελουμένων με πλήρη στοιχεία τους

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων υπεισέρχονται μεθοδολογίες και μηχανισμοί που σχετίζονται με τη λειτουργία της Α.Σ., τους Εταίρους και σχεδόν το σύνολο των δράσεων. Συγκεκριμένα σε επίπεδο διαδικασιών, η επιλογή των ωφελουμένων συνδέεται με:

  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης ωφελουμένων
  • Μηχανισμούς, οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό
  • Σύσταση Επιτροπών Υποδοχής και Επιλογής
  • Κατάλληλο προγραμματισμό
  • Λειτουργίες της Α.Σ. και των εταίρων
  • Επιλογή κατάλληλων εργαλείων και μεθοδολογιών
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr