ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οι ωφελούμενοι/ες της κατηγορίας παρέμβασης είναι: 

  • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€.

Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου Δράσης και σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από την  μελέτη προετοιμασίας οι υποψήφιοι ωφελούμενοι αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας με βασικότερα την ελλιπή και μη επικαιροποιημένη κατάρτιση και εξειδίκευσή τους, την αποχή από τις εργασιακές και κοινωνικές εξελίξεις, την έλλειψη αυτοπεποίθησης.  Είναι άτομα που συμπιέζονται από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό δίχως την παρουσία συγκεκριμένου σχεδίου για την εκπαίδευση τους σε κατάλληλα επαγγέλματα  και επίσης οι πρώην χρήστες ουσιών θα μπορέσουν να βρουν τη δυνατότητα για ομαλή κοινωνική επανένταξη σε συνδυασμό με την προοπτική της επαγγελματικής ενασχόλησης και δραστηριοποίησης. 

Τα κριτήρια επιλογής που προτείνονται χωρίζονται σε γενικά, ειδικά και προσαρμόζονται στους στόχους του Σχεδίου. Οριστικοποιούνται από την Επιστημονική Επιτροπή Έργου με την συνεργασία των Εταίρων και γίνονται αποδεκτά από την Α.Σ. Τα κριτήρια οφείλουν να είναι γνωστά στα πλαίσια διαδικασιών και κανόνων. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι συμπληρώνουν κατάλληλες αιτήσεις ένταξης στο Σχέδιο και υποβάλλουν αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

Η διαδικασία προσέγγισης και ενημέρωσης των ομάδων στόχου στοχεύει στην ενεργοποίηση των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες ένταξης του παρόντος έργου. Η αρχική ενημέρωση των ομάδων στόχου από τις οποίες θα γίνει η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με εντατικές και στοχευόμενες δράσεις δημοσιότητας όπως είναι:

  • ημερίδες
  • Έκδοση και διανομή Δελτίων Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Μία πληρωμένη καταχώρηση σε μια τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια
  • Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των Δήμων που θα υλοποιείται το έργο
  • Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας
  • Ανάρτηση της ανακοίνωσης στους ιστότοπους των εταίρων της σύμπραξης

Επιπλέον στα πλαίσια των βασικών δράσεων του έργου θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης και καθοδήγησης των δυνητικών νέων αγροτών σε αφοσιωμένο για το σκοπό αυτό Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, google+, κανάλι Youtube, dailymotion, twitter κ.α.), Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθούν φυσικά σημεία πληροφόρησης και καθοδήγησης (info-helpdesks), σε 3 σημεία:

  • Στο Αίγιο, στα γραφεία της Παναιγιάλειου Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών
  • Στη Πάτρα, στα γραφεία της ΝΕΑ

Στα σημεία αυτά θα μπορεί ο πιθανός δικαιούχος να ενημερωθεί και να καθοδηγηθεί, ώστε να προχωρήσει στα επόμενα στάδια του έργου. Η ενημέρωση και καθοδήγηση αυτή για τα φυσικά σημεία παρουσίας θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό των σημείων υποδοχής. Για την υποστήριξη της διαδικασίας αυτής θα δημιουργηθεί σχετικό έντυπο που θα ενημερώνει για τις δυνατότητες που έχει ο πιθανός δικαιούχος, ενώ η ίδια πληροφορία θα διαχέεται και μέσω σχετικού Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μέσα από τη δομή αυτή θα εντοπίζονται οι ανάγκες των υποψηφίων ωφελούμενων. 

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Home ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr