ΔΡΑΣΗ 14: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Αναλυτική περιγραφή:

Στα πλαίσια της δράσης αυτής δrομολογούνται οι παρακάτω ενέργειες:

 • Συμβουλευτική κατά την Υποδοχή, για την ανάλογη προώθηση του ωφελούμενου στις περαιτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική -  Εφαρμογή Επαγγελματικού σχεδίου

Κατά την Συμβουλευτική διαδικασία  οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της δομής θα είναι :  6 συνεδρίες ατομικές και ομαδικές για 80 άτομα που θα επιλεγούν βάσει του σχεδίου παρέμβασης, εκ των οποίων οι 2 θα είναι ατομικές (2 χ 80 άτομα  =160 ανθρωποώρες). Ειδικότερα, μια 1 ατομική συνεδρία θα διεξαχθεί στο πρώτο στάδιο υποδοχής του ωφελουμένου και 1 ατομική συνεδρία μετά το πέρας του έργου (followup του ωφελούμενου). Οι δε ομαδικές συνεδρίες θα είναι 4 (χ 80 άτομα =320 ανθρωποώρες). Αναπτύσσονται επίσης δέσμες δράσεων προσέγγισης ομάδων στόχου και στήριξης της απασχόλησης σε ομάδα πολλαπλασιαστή (αξιοποίηση mentoring & actionresearch) δικτύωσης  και ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο της ενέργειας θα υπάρχει συνεργασία με ομάδες που θα προέρχονται από ανέργους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και θα αναπτυχθούν θεματικές ομάδες εργασίας κλάδων υπό κρίση για θέματα μεταποίησης, τουρισμού και βιομηχανιών μετάλλου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει διαδικασίες προσέγγισης και συνεργασίας με επιχειρήσεις κλάδων σε κρίση, τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους. Παράλληλα θα υπάρξει συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συλλογικά όργανα εκπροσώπησης εργοδοτών (ΣΘΕΒ, Επιμελητήρια) και εργαζομένων (συνδικαλιστικά όργανα, Εργατικά Κέντρα κ.α.) οι οποίοι θα είναι πολλαπλασιαστές που στο πλαίσιο του προγράμματος θα συμμετέχουν  στη δικτύωση και ενημέρωση αφού θα έχουν επιμορφωθεί.

Πεδίο αναφοράς του προγράμματος είναι οι τοπικές αγορές εργασίας συνεπώς η δέσμη ολοκληρωμένων  δράσεων  στοχεύει στην κοινωνική ένταξη, όπου προωθείται  η ισότητα ευκαιριών του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού.

Συμβουλευτική κατά την Υποδοχή, για την ανάλογη προώθηση του ωφελούμενου στις περαιτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Υποδοχή - Γνωριμία. Κατά την διάρκεια της υποδοχής θα γίνουν συνεδρίες ώστε να καταγραφούν και να αναλυθούν  οι ανάγκες των ωφελουμένων και να προσαρμοσθούν ανάλογα  με τους στόχους των παρεμβάσεων του, να επιλεγούν οι κατάλληλες μέθοδοι ατομικής και ομαδικής προσέγγισης, να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των ωφελουμένων και να διασφαλιστεί η εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών αξιολόγησης επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση  της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Α. Στάδιο : Υποδοχή ωφελούμενου

 • Τρόπος σύστασης, ενημέρωση για το φορέα, παρουσίαση προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Πρώτος τρόπος προσέγγισης: πως έμαθε για το φορέα. Καταγραφή του προσώπου, φορέα παραπομπής
 • Συμπλήρωση ατομικών στοιχείων 
 • Διασαφήνιση αιτήματος 
 • Κλείσιμο πρώτης συνάντησης – Ορισμός επαναληπτικής συνάντησης με τον ωφελούμενο/η και δίνονται διευκρινιστικές απαντήσεις αν τυχόν ζητηθούν.

Β. Στάδιο: Διάγνωση – Συμβόλαιο

 • Διατύπωση του αιτήματος από το συμβουλευόμενο 
 • Ανακεφαλαίωση αιτήματος (τεχνικές συμβουλευτικής)
 • Λήψη «ιστορία Ζωής», δηλαδή οικογενειακά γεγονότα ,επαγγελματική πορεία (ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις) 
 • Έναρξη συμβολαίου .Διασαφηνίζονται οι όροι ¨συνεργασίας , η δεοντολογία της συμβουλευτικής  διαδικασίας (τήρηση απορρήτου, ισότιμη συμμετοχή , η δομή των συναντήσεων σε συχνότητα ,διάρκεια ,περιεχόμενο  και στόχο. Σε αυτή τη φάση τονίζεται η σημασία της ενεργούς συμμετοχής του ατόμου στη συμβουλευτική διαδικασία.
 • Διερεύνηση –ενίσχυση Δεξιοτήτων.
 • Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός (αφύπνιση μνήμης). Δυνατά και αδύνατα σημεία (δόμηση –ενίσχυση αυτοεικόνας )
 • Αναγνώριση στοιχείων προσωπικότητας
 • Ανίχνευση τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων 
 • Διατύπωση αναγκών  και επαγγελματικών προσδοκιών.
 • Κλείσιμο συνεδρίας με καθορισμό επόμενης συνάντησης.
 • Εδώ ο ωφελούμενος μπορεί να  υποστηριχτεί  από διάφορα εργαλεία διερεύνησης και καταγραφής του προφίλ του ατομικά, να δημιουργηθεί δηλαδή ο ατομικός φάκελος του.
 • Επιδιώκεται η επαφή με τον/την συμβουλευόμενη/ο κατά τακτά χρονικά διαστήματα  μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας για την εκτίμηση της διαδικασίας.

Ψυχολογική υποστήριξη

Αφορά σε ενέργειες  έτσι ώστε να ξεπεραστούν πιθανά εμπόδια στην προσωπικότητά τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το στέλεχος της δομής της Συμβουλευτικής της υποδοχής  που θα συλλέξει τα στοιχεία θα  διαγνώσει  το κύριο αίτημα του εν δυνάμει ωφελούμενου  εάν το συγκεκριμένο/α  άτομο/α χρειάζεται/νται  κάποιου άλλου είδους υποστήριξη πριν προωθηθεί/ουν  στην απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό που έχει αποσταλεί από τον σύμβουλο υποδοχής. Στη διάγνωση  και εκτίμηση  των συνθηκών και αναγκών σημαντική είναι  η συμβολή της διεπιστημονικής  συνάντησης όπου μέσα  από το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων αποφασίζεται και συντελείται η προσέγγιση που αποτελεί και την κύρια μεθοδολογία της Συμβουλευτικής  δομής.

Για τα άτομα που έχουν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης θα  δημιουργηθούν ολιγομελείς ομάδες. Κατά την ομαδική συμβουλευτική θα  διεξαχθούν βιωματικές ασκήσεις  για στάδια ανάπτυξης της κοινωνικής επίγνωσης, παιχνίδι ρόλων με θέμα «Αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου». Οι  ατομικές  συνεδρίες θα είναι ανοιχτές και δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των ατομικών συνεδριών του σχεδίου παρέμβασης. Οι τεχνικές παρέμβασης συνδέονται με αναστοχαστικές ερωτήσεις, συζήτηση, ατομικό ημερολόγιο συναισθημάτων. Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια και κατά την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας  για την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών και μετά 3 μήνες.

Επαγγελματική Συμβουλευτική - Εφαρμογή Επαγγελματικού σχεδίου (Γ. Στάδιο)

Στο στάδιο αυτό ενδείκνυται η χρήση της Ομαδικής Συμβουλευτικής για να υπάρξει ομαδική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών/ωφελουμένων με το συντονισμό του συμβούλου. Αποτέλεσμα είναι η λήψη Απόφασης και Διαμόρφωση του επαγγελματικού σχεδίου που σχετίζεται με τη λήψη  απόφασης ως προς τον καθορισμό και δημιουργία επαγγελματικού σχεδίου. Κινητοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου δράσης, εκπαιδεύοντας  τον επωφελούμενο ως προς:

 • τις τεχνικές εύρεσης εργασίας (χρήση εργαλείων αναζήτησης εργασίας, όπως βιογραφικό, τρόποι επαφής με τον εργοδότη,
 • roleplaying για συνέντευξη επιλογής, κλπ),
 • προετοιμασία του ατόμου για τη συνέντευξη επιλογής.

Κατά την υλοποίηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας: Ο ωφελούμενος σε αυτή τη φάση έχει ξεκαθαρίσει το  προφίλ του και συμμετέχει ενεργητικά στη διαδικασία «προβολής» του εαυτού του και διεκδίκησης απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Μεθοδολογία υλοποίησης: Θα εφαρμοστεί η ομαδική συμβουλευτική. Η οργάνωση της διαδικασίας με βάση τα ειδικά έντυπα  καταγραφής  και η αξιολόγηση της δράσης του ατόμου – αυθόρμητη υποψηφιότητα, συνεντεύξεις επιλογής – υποστηρίζεται από το σύμβουλο και την ομάδα με την ενίσχυση, την ανταλλαγή πληροφόρησης και ανατροφοδότησης. Θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές braingstorming, συζήτηση, case study.

Με το τέλος της ομαδικής συμβουλευτικής  θα ακολουθήσουν  ατομικές συνεδρίες με τους εργασιακούς συμβούλους απασχόλησης σχεδιάζοντας το ατομικό σχέδιο καριέρας του ωφελούμενου της δράσης αυτής και θα σταλούν ανάλογα με τον τύπο προσωπικότητας του κλίσεις ενδιαφέροντα, σε προγράμματα κατάρτισης  που θα υλοποιηθούν από το συνεργαζόμενο ΚΕΚ της δομής η σε άλλη κοινωνική και προνοιακή δομή αν έχει ανάγκη, στον ΟΑΕΔ για ένταξη του ωφελούμενου σε ενεργειακές πολιτικές (ΝΕΕ,ΝΘΕ) ή σε άλλα Αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΠΑΝ ΙΙ, Ε.Π Αγροτική Ανάπτυξη, επενδυτικός Νόμος) για την επιχορήγηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η συμβουλευτική που θα παρέχεται αφορά όλους τους ωφελούμενους της ομάδας στόχου  θα παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 3 μήνες μετά την τοποθέτηση σε θέση εργασίας για την άμβλυνση των προβλημάτων του. Παρατίθεται ενδεικτικός Πίνακας των Συνεδριών Συμβουλευτικής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ    
1 ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ   1
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ       
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΖΩΗΣ      
ΤΑ 100 ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ      
2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ      1
3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     1
4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ     1
5 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ  1  
6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   1  
ΣΥΝΟΛΟ 2

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • 2 συνεδρίες ατομικές (2 χ 80 άτομα  =160 ανθρωποώρες).
 • 4 ομαδικές συνεδρίες (4χ 80 άτομα =320 ανθρωποώρες). 

Ειδικότερα:

 • Δομή Συμβουλευτικής
 • Ημερολόγιο Συνεδριών
 • Αριθμός ωφελουμένων
 • Αριθμός συνεδριών (ατομικές – ομαδικές)
 • Κατάσταση ωφελουμένων
 • Ατομικοί φάκελοι ωφελουμένων
 • Παραπεμπτικά σε δράσεις απασχόλησης, κατάρτισης, επιχειρηματικότητας
 • Δράσεις Πληροφόρησης
 • Αξιοποίηση εργαλείων συμβουλευτικής
 • Μεθοδολογία των δομών συμβουλευτικής και απασχόλησης 
 • Αποτύπωση των διαδικασιών της Συμβουλευτικής 
 • Αποτύπωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των δομών 
 • Δικτύωση με άλλες δομές και άλλες δράσεις Σχεδίου
 • Ομάδες εργασίας σε θεματικά αντικείμενα της δομής (εργασιακά, Νομικά, Ψυχοκοινωνικά)

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ανάλυση αναγκών, επιλογή διαδικασιών και συστημάτων , διαχείριση 
 • Ενέργειες συνεργασίας με Α.Σ. και υπεύθυνο Σχεδίου Δράσης
 • Ανάπτυξη κατάλληλου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού
 • Ενέργειες στελέχωσης δομής
 • Προσέγγιση ομάδων στόχου και ωφελουμένων
 • Δικτύωση με δράσεις του Σχεδίου Δράσης (δικτύωση, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση)
 • Συνεργασία με ΟΑΕΔ 
 • Συλλογή αιτήσεων, καταγραφή
 • Διαδικασίες επιλογής στα πλαίσια της Α.Σ.
 • Ενέργειες διάγνωσης αναγκών ωφελουμένων
 • Ανάπτυξη ατομικού Σχεδίου ωφελουμένου
 • Δημιουργία ατομικού φακέλου
 • Διαδικασίες παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής (ψυχολογική, νομική, επαγγελματική κ.α.)
 • Παραπομπή σε δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης
 • Αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης διαδικασιών

 

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr