ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

Στα πλαίσια του Τομέα Δράσης 5 θα υλοποιηθεί η Δράση 11: «Κατάρτιση σε θέματα (BIO)καλλιέργειας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων».

 

Αναλυτική περιγραφή:

Η υλοποίηση της δράσης αυτής αποσκοπεί στην απόκτηση από τον ωφελούμενο αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων των άτυπων προσόντων-δεξιοτήτων του.  Η διαμόρφωση της παρούσας κατάρτισης βασίζεται στην προσέλκυση ατόμων με διαφορετικά και ετερόκλητα πεδία γνώσεων και παραστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι καταρτιζόμενοι ενδεχομένως κατά το παρελθόν δεν έχουν αποκτήσει καμία γνώση για την αγροτική παραγωγή, τις μεθόδους καλλιέργειας και τον τρόπο διείσδυσης στις αγορές.

Τα τελευταία χρόνια είναι κοινή η παραδοχή πως η άσκηση της γεωργίας αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Ο αγρότης πρέπει να εφαρμόζει τεχνικές γνώσεις με  περιβαλλοντικούς περιορισμούς και παράλληλα να συνδυάζει βέλτιστες μεθόδους οικονομίας με χρήση των κατάλληλων καναλιών εμπορίας και marketing. H ανάγκη για κατανάλωση αγροτικών προϊόντων που διακρίνονται για την ασφάλεια και την ποιότητά τους είναι ιδιαίτερα έντονη. Οι καταναλωτές απαιτούν, από όλους τους εµπλεκόµενους στη διατροφική αλυσίδα, την εφαρµογή όσο το δυνατόν υψηλών ποιοτικών προτύπων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η υγιεινή και η θρεπτικότητα των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων. Η Ε.Ε δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ικανοποίηση των προσδοκιών των καταναλωτών όσον αφορά στην ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων, στην καλή µεταχείριση των ζώων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρµογή Συστηµάτων Ποιότητας άρρηκτα συνδεδεµένων µε τα επιστηµονικά δεδοµένα, την έρευνα, τις ανάγκες της αγοράς, τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και τις ανάγκες των καταναλωτών,  αποτελούν μια αναγκαιότητα προκειμένου να ανταποκριθούν οι αγρότες επαρκώς  τα κελεύσµατα της νέας εποχής. 

Η ΕΕ µετά από την τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ, ενθαρρύνει πλέον τους αγρότες να παράγουν γεωργικά προϊόντα υψηλής ποιότητας δίνοντας έµφαση στην ικανοποίηση των προσδοκιών των καταναλωτών, ακολουθώντας γεωργικές πρακτικές που θα σέβονται το περιβάλλον. Κατά συνέπεια η εφαρµογή εναλλακτικών και καινοτόµων µορφών γεωργίας, όπως είναι η παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων ποιότητας σύµφωνα µε τις αρχές της ορθής γεωργικής πρακτικής και της ολοκληρωµένης διαχείρισης καλλιεργειών, αποτελούν µια από τις βασικότερες επιδιώξεις της ΕΕ για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Ένα βήμα παραπάνω  η παραγωγή βιολογικών προιόντων αποτελεί  το απαιτητικότερο ίσως στάδιο στην πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές πως  η κατάρτιση των ανέργων του project πρέπει να λαμβάνει υπόψη την διαμορφούμενη κατάσταση στον κλάδο αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων τόσο στο  εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό  και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Είναι σαφές πως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα η έννοια της αγοράς συνολικά παραπέμπει σε ένα ευρύ πεδίο που δεν γνωρίζει σύνορα – ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στην καθημερινή πρακτική – γεγονός που συνιστά την συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων  σε διεθνές επίπεδο εκ των ουκ άνευ σαν παράγοντα προσαρμογής επιβίωσης αλλά και ανάδειξης σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παράλληλα απαιτείται η υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης/ολιστικής προσέγγισης στα θέματα παραγωγής –τεχνικής υποστήριξης – εμπορίας αγροδιατροφικών  προϊόντων ώστε να αξιοποιηθούν κατά το μέγιστο δυνατό οι παρεχόμενες γνώσεις και δεξιότητες.

Είναι λοιπόν φανερό  πως το αντικείμενο κατάρτισης, προκειμένου να διαμορφώσει εξειδικευμένους εργαζόμενους/ τεχνικούς αγροδιατροφικών προϊόντων , εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων και πιθανούς αρχηγούς βιώσιμων ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει να περιλαμβάνει  ένα ευρύ αντικείμενο θεματικών ενοτήτων προσανατολισμένο στην χρήση νέων επιστημονικών μεθόδων, πρακτικών και τεχνολογιών.

Στα πλαίσια αυτά η κατάρτιση θα δομηθεί γύρω από 4 προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών το καθένα, με 20 καταρτιζόμενους το καθένα, που θα αγκαλιάσουν όλο το φάσμα και στους παρακάτω άξονες:

 • έννοια και διαχείριση φυσικών πόρων
 • σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές 
 • βιολογικές καλλιέργειες
 • συστήματα πιστοποίησης και ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών
 • εθνική και κοινοτική νομοθεσία, υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές
 • αρχές τυποποίησης και μετασυλλεκτικών χειρισμών βιολογικών προϊόντων
 • χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην προώθηση των βιολογικών προϊόντων
 • αρχές και μέθοδοι πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
 • τεχνικές πωλήσεων στον αγροτικό τομέα και κανάλια marketing
 • στοιχεία αγροτουρισμού

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης διατηρεί έναν διακριτό χαρακτήρα και κατεύθυνση την ίδια στιγμή όμως ενσωματώνει ένα βασικό κορμό ,έτσι ώστε να καταλήγουμε σε μια κοινή πλατφόρμα κατάρτισης που θα παρέχει ένα  ενιαίο γνωστικό υπόβαθρο ,κοινές δεξιότητες και στάσεις.

Γενικός Σκοπός του προγράμματος είναι να συντελέσει στην αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων και στη μείωση της ανεργίας, στη σύνδεση της κατάρτισης των ανέργων με την ευκαιρία άμεσης απασχόλησής τους και με τις προσδοκίες των ανέργων, στην αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας και των δυνατοτήτων αυτοαπασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη των νέων τεχνολογιών ως εργαλείο και αντικείμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της κατάρτισης με τα δεδομένα των σύγχρονων αναγκών στην οικονομία και στην κοινωνία, στην ανάπτυξη και ένταξη των δεδομένων της κοινωνίας της πληροφορίας τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μεθοδολογία υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κατά την  διαδικασία της κατάρτισης  γίνεται ένας συνδυασμός  της θεωρίας με την πράξη, καθώς και μια σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων. Επιπλέον θα δοθεί οι ευκαιρία στους καταρτιζόμενους  να εξοικειωθούν με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, μεταποίησης, προώθησης, εμπορίας ,πιστοποίησης  αγροτικών προϊόντων καθώς και παροχής αγροτουριστικών υπηρεσιών. Επιδίωξη λοιπόν της κατάρτισης είναι η κατά το μέγιστο δυνατόν εμπλοκή των καταρτιζομένων σε όλο το φάσμα των θεματικών αντικειμένων του προγράμματος. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά 

 • Τις συνθήκες παραγωγής ποιοτικών αγροδιατροφικών  προϊόντων
 • Τις προυποθέσεις διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή και διάθεση αγροδιατροφικών προϊόντων
 • Τις συνθήκες λειτουργίας μιας αγροδιατροφικών μονάδας
 • Τις μεθόδους προώθησης του αγροδιατροφικού προιόντος
 • Τον τρόπο λειτουργίας φορέων και οργανισμών του στενού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα  που δραστηριοποιούνται στον τομέα σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης έργων και δράσεων στον τομέα  του αγροτουρισμού
 • Τις στρατηγικές που ακολουθούν επιτυχημένες επιχειρήσεις σχετικά με προώθηση του αγροδιατροφικούπροιόντος και τηνπαροχή αγροτουριστικών υπηρεσιών

Οι διάλογοι, το παίξιμο των ρόλων, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις αλλά  και η συζήτηση ή η συνεργασία σε μικρές ομάδες, οι εισηγήσεις από ειδικούς θα δώσουν την δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να αναπτύξουν το κριτικό τους πνεύμα, και να αναπτύξουν την ικανότητά τους να αντιληφθούν όλες τις παραμέτρους της παραπάνω αλυσίδας κατάρτισης.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τους καταρτιζόμενους είναι:

 • Ο εμπλουτισμός , εφαρμογή και εμπέδωσης της γνώσης που απέκτησαν στην διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης
 • Η μάθηση με την συμμετοχή σε διεργασίες όπου ομοιάζουν με την πραγματική ζωή
 • Η απόκτηση ή και διεύρυνση ικανοτήτων και στάσεων 
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο σε σχέση με το πρόγραμμα εκπαίδευσης όσο και με το περιβάλλον των  θέσεων εργασίας του προγράμματος
 • Η δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης στις επιχειρήσεις και εργασιακούς χώρους που θα απασχοληθούν οι καταρτιζόμενοι

Ειδικότερος στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που απαιτούνται για την παραγωγή, πιστοποίηση, επεξεργασία και προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων καθώς και στην παροχή αγροτουριστικών υπηρεσιών.

Οι  στόχοι που αφορούν τις γνώσεις που οι καταρτιζόμενοι πρέπει να αποκτήσουν είναι:

 • Να αναγνωρίζουν την διαφορετικότητα και ταυτότητα όλου του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής αγροκτηνοτροφικώνπροιόντων ποιότητας καθώς και μιας αγροτουριστικής μονάδας
 • Να ερμηνεύουν τα σχετικά προγράμματα αγροτουρισμού/οικοτουρισμού των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουριστικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης , ΠΕΧΩΔΕ , ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και των λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα.
 • Να διακρίνουν την ποιότητα, τις προδιαγραφές, τα κριτήρια και τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης καθώς και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας μιας σύγχρονης  μονάδας παραγωγής αγροκτηνοτροφικών προιόντων
 • Να περιγράφουν τις σύγχρονες μεθόδους  και τις προδιαγραφές  ποιότητας που εφαρμόζονται στην οργάνωση της παραγωγική ς αλυσίδας καθώς και τις βασικές αρχές για την προώθηση αυτού
 • Να συσχετίζουν το πλαίσιο λειτουργίας μιας αγροτικής μονάδας με την αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού,  τις αρχές του σύγχρονου marketing, την αγορά, την έρευνα της αγοράς, την συμπεριφορά των καταναλωτών, την οργάνωση  και προώθηση του τουριστικού προιόντος, με το πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας,  την τιμολόγηση κλπ.

Όσο αφορά τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι αυτές είναι:

 • Να μετατρέπουν τις σχέσεις που διέπουν την λειτουργία μιας παραδοσιακής δραστηριότητας με έμφαση στην μετατροπή μιας συμβατικής παραγωγικής  μονάδας σε μια ολοκληρωμένη και ει δυνατόν καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής αγροτικών προϊόντων και παροχής αγροτουριστικών υπηρεσιών
 • Να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων με έμφαση στην κατεύθυνση δημιουργίας και λειτουργίας  μιας σύγχρονης  μονάδας παραγωγής αγροτικών  προϊόντων
 • Να επιλύουν προβλήματα που προκύπτουν με έμφαση στην διαδικασία μετατροπής μιας συμβατικής παραδοσιακής αγροτικής  μονάδας  σε αντίστοιχη σύγχρονη παραγωγική μονάδα
 • Να ελέγχουν την πορεία υλοποίησης μιας δραστηριότητας με έμφαση στα στάδια οργάνωσης και λειτουργίας μιας αγροτουριστικής μονάδας
 • Να εφαρμόζουν ένα δομημένο πρόγραμμα παροχής τουριστικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της ταυτότητας και ποιότητας των αγροτικών προϊόντων  που απαιτεί μια σύγχρονη μονάδα
 • Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία των διδακτικών ενοτήτων

Όσο αφορά τις συμπεριφορές που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι αυτές είναι:

 • Να ενθαρρύνουν την  πρωτοβουλία και αυτενέργεια ώστε να ενταχθούν στον εργασιακό χώρο είτε σαν εργαζόμενοι επιχειρήσεων είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι
 • Να υποστηρίζουν την καινοτομία σαν ένα μέσο εργασιακής ένταξης και επανένταξης
 • Να υιοθετούν νέες πρακτικές στον εργασιακό στίβο οι οποίες έχουν και προέκταση στην κοινωνική τους ζωή
 • Να εκτιμούν την αξία της μάθησης σαν εργαλείο προσωπικής , εργασιακής και κοινωνικής βελτίωσης
 • Να υποκινούν την κινητοποίηση και ανάδειξη του προσωπικού τους δυναμικού και ταλέντου

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης : 4
 • Αριθμός ανθρωποωρών κατάρτισης : 6.400
 • Αριθμός ωφελουμένων : 80
 • Αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση 8
 • Αριθμός πιστοποιήσεων : 80
 • Καταχωρήσεις σε έντυπα, ηλεκτρονικά και ραδιοτηλεοπτικά μέσα : 8
 • Ημερίδες ενημέρωσης : 2

Ειδικότερα:

 • Φάκελοι υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και σειρά άλλων εντύπων και εκθέσεων όπως προβλέπονται από το ισχύον ΕΣΔΕΚ, τις απαιτήσεις της Α.Σ. και της Αναθέτουσας Αρχής.

Στο πρόγραμμα κατάρτισης θα υπάρχουν τα ακόλουθα:

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα κατάρτισης
 • Παρουσιολόγια εκπαιδευτών και καταρτιζομένων
 • Καταστάσεις πιστοποίησης
 • Εκπαιδευτικά βοηθήματα και πακέτο σημειώσεων προς τους καταρτιζόμενους
 • Υλικό δημοσιότητας & ενημέρωσης, πρακτικά ημερίδων ενημέρωσης και υλικό τεκμηρίωσης 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Σταθερές Διαδικασίες:

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται βάσει του ισχύοντος ΕΣΔΕΚ. Ακολουθούνται πάγιες διαδικασίες που αφορούν τη Γενική Μεθοδολογία Οργάνωσης και Υλοποίησης Κατάρτισης του ΚΕΚ, όπως αυτό αναφέρθηκε εισαγωγικά.

Εξειδίκευση Διαδικασιών:

Τεκμηρίωση εκπαιδευτικών αναγκών ωφελουμένων και αναγκών επιχειρήσεων.

Κρίσιμο ζήτημα της όλης διαδικασίας αποτελεί η προσέγγιση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελουμένων του Σχεδίου και της συγκεκριμένης δράσης κατάρτισης καθώς και των απαιτήσεων των θέσεων εργασίας σε δυναμικούς κλάδους απασχόλησης. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 • Μελέτη ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας
 • Στοιχεία και χαρακτηριστικά ομάδων στόχου
 • Ανάγκες περιοχής παρέμβασης, προοπτικές, δυναμικοί κλάδοι οικονομίας
 • Στοιχεία ανάλυσης τοπικών επιχειρήσεων πιθανής ένταξης και πρόσληψης ωφελουμένων (επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τυροκομείο, εκκοκκιστήριο κ.λπ.)
 • Τα στοιχεία και αναλυτικά δεδομένα που προκύπτουν από τη διαδικασία της συμβουλευτικής υποστήριξης, η ανάλυση των φακέλων των ωφελουμένων κ.α.
 • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων στόχου και ειδικές απαιτήσεις κατάρτισης
 • Προσαρμογή μεθοδολογικής προσέγγισης ανάπτυξης και υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης

Η τεκμηρίωση των ειδικών απαιτήσεων που προαναφέρθηκε συμβάλλει σε:

 • Τεκμηριωμένη επιλογή θεματικών ενοτήτων κατάλληλων για τις ανάγκες των ωφελουμένων και επιχειρήσεων
 • Συνεργασία με τη Δομή Συμβουλευτικής, Συμβούλους απασχόλησης, δίκτυα Δικτύωσης κ.α.
 • Επικαιροποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τις τελικές εκπαιδευτικές ανάγκες ωφελουμένων και απαιτήσεις επιχειρήσεων
 • Προσαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών σύμφωνα με τις τελικές ανάγκες των ωφελουμένων και των ομάδων στόχου
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr