ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τα κριτήρια ένταξης των ωφελουμένων θα βασίζονται στα βασικά κριτήρια επιλογής που εφαρμόζονται και στις προσκλήσεις προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα θα εφαρμόζεται σύστημα επιλογής με βάση συνδυαστική μοριοδότηση κριτηρίων όπως η κατάσταση εργασίας (μακροχρόνια άνεργος, νέος άνεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία, βραχυχρόνια άνεργος που δε λαμβάνει επίδομα ανεργίας, αγρότης), η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι, με προστατευόμενα μέλη), το οικογενειακό εισόδημα.

Συγκεκριμένα:

Οι ωφελούμενοι/ες της κατηγορίας παρέμβασης είναι: 

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
 • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€.

Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου Δράσης και σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από την  μελέτη προετοιμασίας οι υποψήφιοι ωφελούμενοι αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας με βασικότερα την ελλιπή και μη επικαιροποιημένη κατάρτιση και εξειδίκευσή τους, την αποχή από τις εργασιακές και κοινωνικές εξελίξεις, την έλλειψη αυτοπεποίθησης.  Είναι άτομα που συμπιέζονται από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό δίχως την παρουσία συγκεκριμένου σχεδίου για την εκπαίδευση τους σε κατάλληλα επαγγέλματα  και επίσης οι πρώην χρήστες ουσιών θα μπορέσουν να βρουν τη δυνατότητα για ομαλή κοινωνική επανένταξη σε συνδυασμό με την προοπτική της επαγγελματικής ενασχόλησης και δραστηριοποίησης.

Τα κριτήρια επιλογής που προτείνονται χωρίζονται σε γενικά, ειδικά και προσαρμόζονται στους στόχους του Σχεδίου.

Οριστικοποιούνται από την Επιστημονική Επιτροπή Έργου με την συνεργασία των Εταίρων και γίνονται αποδεκτά από την Α.Σ. Τα κριτήρια οφείλουν να είναι γνωστά στα πλαίσια διαδικασιών και κανόνων. 

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι συμπληρώνουν κατάλληλες αιτήσεις ένταξης στο Σχέδιο και υποβάλλουν αντίστοιχα δικαιολογητικά. Προβλεπόμενα κριτήρια και απαιτήσεις είναι:

Γενικά κριτήρια επιλογής (αντικειμενικά)

 1. Παραπεμπτικό ΟΑΕΔ και Κάρτα Ανεργίας
 2. Το ατομικό – οικογενειακό εισόδημα (πριμοδότηση των μικρότερων εισοδημάτων) 
 3. Ο χρόνος παραμονής στην ανεργία (πριμοδότησης της μακρόχρονης ανεργίας)
 4. Η προϋπηρεσία – επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο απασχόλησης που προβλέπει το σχέδιο (πριμοδότησης της ύπαρξης εμπειρίας)
 5. Κοινωνικά κριτήρια όπως οικογενειακή κατάσταση (αριθμός παιδιών, ύπαρξη μελών στην οικογένεια που χρίζουν ειδικής φροντίδας κλπ)
 6. Εκπαιδευτικό επίπεδο, εκπαιδευτικές γνώσεις.

Κριτήρια ειδικής ποσόστωσης (εντός της ομάδας – στόχου)

 1. Το φύλο 
 2. Η ηλικία
 3. Το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας (για τα ΑμεΑ)
 4. Τόπος κατοικίας (γεωγραφική κατανομή)
 5. Ειδικές απαιτήσεις ομάδας στόχου
 6. Ειδικά κοινωνικά κριτήρια
 7. Αρχές μη διάκρισης

Κριτήρια με βάση τους ειδικούς στόχους του Σχεδίου (Συνέντευξη)

 1. Ενδιαφέρον για επιχειρηματικότητα
 2. Επιθυμία ένταξης σε Συνεταιριστικού τύπου επιχειρήσεις
 3. Επιλογή κλάδου απασχόλησης που να ταυτίζεται με αυτές του σχεδίου
 4. Επιλογή είδους κατάρτισης που ταυτίζονται με αυτές που προβλέπει το σχέδιο
 5. Αποτελέσματα από τεστ δεξιοτήτων, προσωπικότητας, κ.α.
 6. Ωριμότητα ένταξης στην αγορά εργασίας
 7. Συνάφεια διαθέσιμων θέσεων εργασίας
 8. Σύνδεση με δυναμικούς οικονομικούς κλάδους.

Τα κριτήρια αξιοποιούνται από τους εντεταλμένους υπευθύνους των αντίστοιχων επιτροπών με γνώμονα τη διαφάνεια, την ικανοποίηση βασικών στόχων του Σχεδίου, την αρχή της μη διάκρισης και της ισότιμης ένταξης στην απασχόληση, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Ποσοτικοποίηση κριτηρίων

Η ποσοτικοποίηση των κριτηρίων, όπως έχουν αναφερθεί, αποτελεί επίπονη και δυσχερή διαδικασία. Η Α.Σ. αναγνωρίζει την ανάγκη για διαφάνεια αλλά και τις απαιτήσεις επιτυχίας του Σχεδίου Δράσης που αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση. Στα πλαίσια αυτά προχώρησε σε ένα σύστημα επιλογής που αξιοποιεί τις διαδικασίες που κύρια θα υλοποιηθούν από τη Δομή Συμβουλευτικής και θα οδηγούν στη δέσμη των παρακάτω οκτώ (8) κριτηρίων (βαθμολογία έως 10 για κάθε κριτήριο). 

Κριτήρια: Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο:
Κ1: ΠΡΟΣΟΝΤΑ 15 %
Κ2: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 15 %
Κ3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15%
Κ4: ΕΙΣΟΔΗΜΑ 10 %
Κ5: ΑΝΕΡΓΙΑ 10 %
Κ6: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15 %
Κ7: ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 %
Κ8: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, κ.α.) 10 %

 

Ο τελικός βαθμός δηλαδή αξιολόγησης του υποψηφίου προκύπτει από τον τύπο: 

ΣΒ = (K1x0,15) + (K2x0,15) + (K3x0,15) + (K4x0,1) + (K5x0,1) + (K6x0,15) + (K7x0,1) + (K8x0,1)

Η όλη διαδικασία οδηγεί σε αποτέλεσμα που αποτελεί την κλίμακα βαθμολόγησης με μέγιστο το 100.

 

Συνέργεια με Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) θα ζητήσει επίσης από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, (ΔΥΑ: ΚΠΑ, κατά προτεραιότητα και Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης-Γραφεία Εργασίας) την υπόδειξη ανέργων για να συμμετάσχουν στις ενέργειες κατάρτισης. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης θα προβούν, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παρέμβασης, σε ομαδοποίηση των εγγεγραμμένων ανέργων της περιοχής τους, ανά επαγγελματική κατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις-επιλογές των ανέργων, σύμφωνα με το ειδικό έντυπο «Ατομικό Σχέδιο Δράσης», τις δυνατότητες κατάρτισης και τα κριτήρια προτεραιότητας που τίθενται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ), το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Για την επιλογή των καταρτιζομένων χρησιμοποιείται το πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού «Πολυδεύκης». Το σύστημα στηρίζεται στην ανίχνευση των επαγγελματικών κλίσεων του ατόμου μέσω ερωτηματολογίων που ανιχνεύουν τα  χαρακτηριστικά  της  προσωπικότητας καθώς και τεστ ικανοτήτων.

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Home ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr