ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Γενική Περιγραφή:

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου τομέα δράσεων είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης στους ωφελούμενους με σκοπό την τελική ένταξη τους στον αγροτικό τομέα με αποτελεσματικό τρόπο, μέσω της παροχή όλων των δυνατών επιστημονικών και τεχνικών εργαλείων που θα διασφαλίσουν την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. 

Η Συμβουλευτική περιλαμβάνει συνεργασία των μελών της Α.Σ  στα πλαίσια των καθηκόντων τους, προκειμένου να ενημερωθούν, να προετοιμάσουν, να σχεδιάσουν  και να οργανώσουν τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται από τους φορείς που θα παρέχουν τη Συμβουλευτική. Ο τομέας Συμβουλευτικής θα περιλαμβάνει συνολικά ενέργειες:

 • Οργάνωση
 • Προγραμματισμό λειτουργίας
 • Προετοιμασία στελέχωσης
 • Επιλογή διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης και ανάπτυξης του έργου

Η αρχική φάση προετοιμασίας είναι ιδιαίτερης σημασίας για: 

 • τον σωστό προγραμματισμό
 • τον εντοπισμό επιπλέον μελετών του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου
 • την ενδυνάμωση σχέσεων των φορέων της Α.Σ.
 • την αποδοχή και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
 • την σύνδεση με τοπικούς φορείς
 • Ενέργειες προσέγγισης των ομάδων στόχου και των ωφελουμένων
 • Υποδοχή, επιλογή ωφελουμένων
 • Υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση των πληροφοριών σε όλα τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας, προς τις ομάδες στόχου
 • Παραπομπές ωφελουμένων σε δράσεις κατάρτισης, απασχόληση, κ.λ.π.
 • Σύνδεση με τις υπόλοιπες δράσεις του Σχεδίου
 • Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας
 • Mentoring εργοδοτών
 • Στήριξη επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων
 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν εργαζόμενους

Ειδικότερα, η Συμβουλευτική είναι προσανατολισμένη στις ακόλουθες 3 κατευθύνσεις:

α) της ομάδας στόχου για την επιλογή των ωφελουμένων και διάγνωση των αναγκών τους.

β) των τελικών δικαιούχων της ομάδας στόχου με τη λειτουργία εξειδικευμένων υποστηρικτικών μηχανισμών για την  ενδυνάμωση των υποψηφίων, την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, τη μείωση των προκαταλήψεων ή αρνητικών συμπεριφορών σε συλλογικό επίπεδο και την παροχή  ολοκληρωμένης υποστήριξης με απώτερο σκοπό την προώθηση σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρηματικής δράσης και 

γ) των εργοδοτών για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησή τους σε ζητήματα διαφορετικότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υποστήριξης της απασχόλησης.

Παράλληλα, για την υποστήριξη όλων των δράσεων Συμβουλευτικής δρομολογείται η υλοποίηση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Συμβουλευτικής θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος όλων των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και θα μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα κάθε μιας από αυτές.

Επομένως, ο τομέας Δράσης Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

 • ΔΡΑΣΗ 12: Επιλογή ωφελουμένων και διάγνωση αναγκών τους
 • ΔΡΑΣΗ 13: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης υπηρεσίας Συμβουλευτικής
 • ΔΡΑΣΗ 14: Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής Συμβουλευτικής
 • ΔΡΑΣΗ 15: Συμβουλευτική υποστήριξη νέων αγροτών στην παραγωγή 
 • ΔΡΑΣΗ 16: Συμβουλευτική υποστήριξη νέων αγροτών στην παραγωγή 
 • ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ποιοτικού ελέγχου και προδιαγραφών εξαγωγής
 • ΔΡΑΣΗ 18: Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην παραγωγή
 • ΔΡΑΣΗ 19: Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
 • ΔΡΑΣΗ 20: Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, υποστήριξη της απασχόλησης και Mentoring εργοδοτών 

Εκτιμάται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των καταρτιζόμενων θα ακολουθήσει μοντέλο προσωπικής απασχόλησης, δηλ. έναρξη ατομικής γεωργικής επιχείρησης. Παρόλα αυτά αναμένεται κάποιος αριθμός καταρτιζόμενων να απασχοληθεί σε υφιστάμενες επιχειρήσεις τόσο σε θέματα υποστήριξης όσο και καλλιεργητικών πρακτικών. Με βάση τα μητρώα των περιφερειακών υπηρεσιών, τις δομές προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΔΑΣΤΑ κλπ) ορισμένων εταίρων και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των εταίρων του έργου σε συνδυασμό με έρευνα πεδίου με δομημένη συνέντευξη για τις ανάγκες των παραπάνω επιχειρήσεων θα επιδιωχθεί και η προώθηση στην απασχόληση. Ενώσεις συνεταιριστικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι υποψήφιες για στόχευση.

Το σύνολο των υπηρεσιών θα παρέχεται σε ομάδες (clusters) νέων αγροτών, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη υποστήριξη του συνόλου των ωφελούμενων. Η ομαδοποίηση θα γίνει ανάλογα με τον τύπο και το είδος των αγροτικών προϊόντων που θα επιλέξουν να καλλιεργήσουν οι ωφελούμενοι, ώστε να παρασχεθεί πιο εξειδικευμένη υποστήριξη ανά ομάδα. Αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν το ανώτατο πέντε ομάδες με βάση των αριθμό των ωφελούμενων και τις δυνατότητες καλλιεργειών που υπάρχουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr