ΔΡΑΣΗ 17: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αναλυτική περιγραφή:

Το σύνολο των υπηρεσιών συμβουλευτικής της δράσης θα παρέχεται σε ομάδες (clusters) νέων αγροτών, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη υποστήριξη του συνόλου των ωφελούμενων.Κατά την Συμβουλευτική διαδικασία  οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της δομής θα είναι :

 • 2 συνεδρίες ομαδικές 4 ωρών η κάθε μία για τους αγρότες που θα επιλεγούν βάσει του σχεδίου παρέμβασης. 

Το θεματικό αντικείμενο των ομαδικών συνεδριών θα περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου– προδιαγραφές εξαγωγής 
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων 
 • Εφαρμογή χημικής ανάλυσης φυτικών ιστών (φυλλοδιαγνωστικής) με χρήση εξαιρετικά σύγχρονων τεχνικών
 • Ποιοτικός έλεγχος του αρδευτικού νερού με ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό ολικών κολοβακτηριδίων, Ε. Coli και Εντερροκόκκων και βαρέων μετάλλων, ιδιαίτερα εκείνων που εύκολα απορροφούνται από τα φυτά όπως εξασθενούς χρωμίου και καδμίου.
 • Σχεδιασμός δικτύου άρδευσης – μικροάρδευσης και βέλτιστη αξιοποίηση νερού – αξιοποίηση Γεωργικών Προειδοποιήσεων
 • Τεχνικές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού με υδροπονία και αεροπονία

Κάθε αγρότης που θα επιλεγεί βάσει του σχεδίου παρέμβασης θα έχει τη δυνατότητα 2 ατομικών συνεδριών μέχρι 2 ώρες η κάθε μία με αντικείμενο όλα τα θεματικά της δράσης. Οι συνεδρίες αυτές θα παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που να αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου και που θα υποστηρίζει τις δράσεις συμβουλευτικής.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Πρακτικά υποδοχής - συμμετοχής ωφελουμένων.
 • Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής
 • Πρακτικά ατομικών συνεδριών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συμβουλευτικής.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Προετοιμασία υλικοτεχνικής υποδομής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών η οποία θα συνίσταται στην προετοιμασία και τον εξοπλισμό του χώρου υποδοχής.
 • Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής με τις αντίστοιχες συνεδρίες. 
 • Τέλος συντάσσεται ατομικός φάκελος για κάθε ωφελούμενο/η (έντυπο και ηλεκτρονικό), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα πρακτικά των ατομικών και ομαδικών συνεδριών. 
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr