ΔΡΑΣΗ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή:

Η ηλεκτρονική διασύνδεση θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος όλων των υπηρεσιών δικτύωσης και θα μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα κάθε μιας από αυτές. Θα έχει 2 βασικούς αποδέκτες. 

 • Όλους τους φορείς της Α.Σ. ώστε να βρίσκονται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και να επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος. Παράλληλα θα αξιοποιηθεί για τη διασύνδεση με άλλους φορείς και Αναπτυξιακές Συμπράξεις καθώς και στα πλαίσια δράσεων διάδοσης και ευαισθητοποίησης. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και της σύγχρονης τεχνολογίας στη σημερινή πραγματικότητα διευκολύνει ιδιαίτερα συναφείς ενέργειες.
 • Την Ομάδα στόχο – τους νέους αγρότες δίνοντας τους τη δυνατότητα είτε ατομικά είτε μέσω των δικτύων και των επιχειρηματικών σχημάτων που συμμετέχουν να ενσωματωθούν σε ένα πληροφοριακό αγροτικό/κοινωνικό περιβάλλον ενισχύοντας τους τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην αναζήτηση συνεργασιών και ηλεκτρονικών αγορών για τα προϊόντα τους.

Σκοπός της δράσης είναι η δικτύωση όλων των επαγγελματικών φορέων, των κοινωνικών φορέων, και των συλλόγων για την προάσπιση των συμφερόντων των  ομάδων  στόχου,  ώστε να λειτουργούν σε κοινό πλαίσιο συνεργασίας  και να επιφέρουν θετικότερα αποτελέσματα στις ειδικές ομάδες.  Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στη δικτύωση των δομών και φορέων που συμβάλλουν στην προώθηση των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη ενός κεντρικού πληροφοριακού ηλεκτρονικού μέσου διασύνδεσης. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διασύνδεσης θα σχεδιαστεί ώστε να παρέχονται μέσω διαδικτύου οι παρακάτω ακόλουθες υπηρεσίες: 

 • ηλεκτρονικό υλικό διάδοσης και ευαισθητοποίησης 
 • θέματα προσφοράς –ζήτησης εργασίας
 • πληροφορίες και κίνητρα για  επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα
 • ευκαιρίες κατάρτισης και επιμόρφωσης
 • εργαλεία δικτύωσης
 • θέματα νομοθεσίας, εργασιακού δικαίου, κ.α.
 • εργαλεία ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων για τις επιχειρήσεις
 • βάση δεδομένων με επιχειρήσεις τις ευρύτερης περιοχής στον αγροτικό τομέα
 • στοιχεία παρακολούθησης της πορείας των ωφελουμένων
 • καλές πρακτικές καθώς και άλλες πληροφορίες που συντείνουν στην επίτευξη του κύριου σκοπού του σχεδίου
 • διασύνδεση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, google+, κανάλι Youtube, dailymotion, κ.α.)

Το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για τις παραπάνω υπηρεσίες αλλά και με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αποτελεί αντικείμενο υλοποίησης της επόμενης δράσης του έργου. Επίσης, στα πλαίσια της δράσης αυτής θα υπάρξει και διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», το οποίο και θα υλοποιήσει άμεσα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το οποίο έχει σα βασικό στόχο την αποτύπωση του «καλαθιού» των τοπικών αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας και των παραγωγικών μονάδων (παραγωγοί, φορείς πιστοποίησης, αγροτικές ενώσεις, επιχειρήσεις) του κλάδου. Η δράση αυτή απαιτεί κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και προσωπικό.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής διασύνδεσης και δικτύωσης.
 • Οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών της εφαρμογής (για τους εταίρους και τους διαχειριστές).
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Σελίδα στο Facebook και Google+, group στο Linkedin, ανακοινώσεις μέσω twitter). 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ανάλυση αναγκών, επιλογή διαδικασιών
 • Καταγραφή και ανάλυση  απαιτήσεων, σχεδιασμός εφαρμογής ηλεκτρονικής διασύνδεσης και δικτύωσης
 • Υλοποίηση και εγκατάσταση  πρωτοτύπου, επανατροφοδότηση
 • Τελική επιλογή, προμήθεια λογισμικού, αν αυτό απαιτηθεί
 • Υλοποίηση και εγκατάσταση τελικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διασύνδεσης
 • Προετοιμασία και διανομή εντύπου οδηγιών
 • Διασύνδεση φορέων και δομών
 • Στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό λειτουργίας της εφαρμογής
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr