ΔΡΑΣΗ 19: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αναλυτική περιγραφή:

Η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας αποτελεί ξεχωριστή δράση για το προτεινόμενο έργο καθώς η Αναπτυξιακή Σύμπραξη στοχεύει στο να αναδείξει σε σημαντικό βαθμό την επιχειρηματικότητα ως βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα για την ομάδα στόχο καθώς μπορεί να αποφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα όχι μόνο για τους ωφελούμενους, αλλά και για την ευρύτερη τοπική οικονομία. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της δομής συμβουλευτικής, δηλαδή να δημιουργηθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντικό τμήμα του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας και επιπλέον θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα διερευνηθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας σε συνδυασμό και τις προτεινόμενες στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ώστε να κατευθυνθούν οι ωφελούμενοι προς τη δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας και τη δομή συμβουλευτικής από την οποία θα δημιουργηθεί μια βάση «pool» από επιχειρηματικά σχέδια τα οποία θα έχουν σημαντικό βαθμό ετοιμότητας προς υλοποίηση. Τα σχέδια αυτά θα βασίζονται στην τοπική ιδιαιτερότητα της Αχαΐας και του ιδιαίτερου δυναμικού της κάθε περιοχής. Θα σχετίζονται με κλάδους και προϊόντα /υπηρεσίες που αποτελούν τη βάση του παραγωγικού ιστού όπως ο αγροτικός τομέας και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα αναπτυχθούν, θα προβλέπουν τον αριθμό των ατόμων  που θα αναλάβουν  τη συγκεκριμένη επιχειρηματική  δραστηριότητα και μάλιστα θα προβλέπεται  και η δημιουργία ενός επιχειρηματικού cluster με βάση τις επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν και το οποίο θα απευθύνεται  στον αγροτουριστικό τομέα και στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. 

Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη δράση επιδιώκει να σχεδιάσει, αναπτύξει και να εφαρμόσει τυποποιημένες μεθόδους και διαδικασίες ενημέρωσης – επιμόρφωσης – συμβουλευτικής.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης η δομή θα υποστηρίξει με συμβουλευτικό υλικό ωφελούμενους/ες του προγράμματος για να βοηθηθούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού τους πνεύματος σε θέματα σύγχρονης επιχειρηματικότητας με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησης που κατέχουν. Θα εκπονηθούν παράλληλα τα αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης η δομή θα υποστηρίξει με συμβουλευτικό υλικό ωφελούμενους/ες του προγράμματος για να βοηθηθούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού τους πνεύματος σε θέματα σύγχρονης επιχειρηματικότητας με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησης που κατέχουν. 

Κατά την Συμβουλευτική διαδικασία  οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της δομής θα είναι ομαδικές θεματικές συνεδρίες για θεματικές ομάδες που θα επιλεγούν βάσει του σχεδίου παρέμβασης. Οι ομαδικές συνεδρίες προβλέπονται να είναι 5 (200 ανθρωποώρες).

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • 5  θεματικά  Business plan  
 • Ηλεκτρονικό υλικό-οδηγός για 
 • Έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας (Νομικές και Οικονομοτεχνικές Συμβουλές)
 • Ενημέρωση για Πιθανές αγορές στόχος και Εξεύρεση Νέων Αγορών, Διερεύνηση Αγορών των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
 • Ενημέρωση για ζήτηση πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων και εφαρμογής προτύπων για εξαγωγή
 • Υποστηρικτικά:
 • Δημιουργία και τήρηση αρχείων καταγραφής διαδικασιών συμβουλευτικής.
 • Πρακτικά υποδοχής και στήριξης ωφελουμένων.
 • Έντυπα και υλικό συνεδριών συμβουλευτικής με έμφαση στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Προετοιμασία υλικοτεχνικής υποδομής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας η οποία θα συνίσταται στην προετοιμασία και τον εξοπλισμό του χώρου υποδοχής.
 • Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής η οποία προβλέπει: 
 • Ομαδικές συνεδρίες διάγνωσης των αναγκών ως προς την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος καθώς και κατάρτισης για την ενίσχυση των επιχειρηματικών του/της δεξιοτήτων και παραπομπή του/της στην κατάρτιση
 • Συνεδρίες εφαρμογής των εργαλείων αξιολόγησης

 

Συνεδρίες ενδυνάμωσης:

Σύνταξη φακέλου ο οποίος θα περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριών, καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων συμβουλευτικής τα οποία θα συμπληρώνονται και θα ενημερώνονται από το/τη σύμβουλο επιχειρηματικότητας. 

 

 

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr