ΔΡΑΣΗ 15: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αναλυτική περιγραφή:

Το σύνολο των υπηρεσιών συμβουλευτικής της δράσης θα παρέχεται σε ομάδες (clusters) νέων αγροτών, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη υποστήριξη του συνόλου των ωφελούμενων. Η ομαδοποίηση θα γίνει ανάλογα με τον τύπο και το είδος των αγροτικών προϊόντων που θα επιλέξουν να καλλιεργήσουν οι ωφελούμενοι, ώστε να παρασχεθεί πιο εξειδικευμένη υποστήριξη ανά ομάδα. Αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν το ανώτατο πέντε ομάδες με βάση των αριθμό των ωφελούμενων και τις δυνατότητες καλλιεργειών που υπάρχουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Για κάθε μία από τις ομάδες θα παρέχονται συμβουλευτικές Υπηρεσίες για λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία, καλλιεργητικές τεχνικές με βασικό στόχο το συνδυασμό της ποιότητας του προϊόντος και της αειφόρου παραγωγής. Στην υπηρεσία αυτή θα συνιστάται χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αναγκαίων ποσοτήτων των εφοδίων για την παραγωγή του προϊόντος. Ενδεικτικά αναφέρονται τεχνικές που αφορούν τον προσδιορισμό της θρέψης – λίπανσης και της άρδευσης.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο γεωπόνο που αφορούν την τρέχουσα παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας υποστηρίζοντας τον νέο αγρότη να αντεπεξέλθει ποιοτικά στις ιδιαιτερότητες της κάθε καλλιέργειας.

Κατά την Συμβουλευτική διαδικασία  οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα εξειδικευμένο στέλεχος της δομής θα είναι :  20 συνεδρίες ατομικές για 20 άτομα  που θα επιλεγούν βάσει του σχεδίου παρέμβασης.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

  • Δημιουργία και τήρηση αρχείων καταγραφής διαδικασιών συμβουλευτικής.
  • Ατομικός φάκελος για κάθε ωφελούμενο/η.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Προετοιμασία υλικοτεχνικής υποδομής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών η οποία θα συνίσταται στην προετοιμασία και τον εξοπλισμό του χώρου υποδοχής.

Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής η οποία προβλέπει: 

  • Συνεδρίες υποδοχής του/της ωφελουμένου/ης,  διάγνωσης των αναγκών του/της 
  • Σύνταξη ατομικού φακέλου για κάθε ωφελούμενο/η (έντυπο και ηλεκτρονικό), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα πρακτικά των ατομικών και ομαδικών συνεδριών, καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων συμβουλευτικής τα οποία θα συμπληρώνονται και θα ενημερώνονται από το/τη σύμβουλο. 
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr