ΔΡΑΣΗ 6: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αναλυτική περιγραφή: 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενημέρωση των δυνητικών τελικών δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα για τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις Δράσεις του Έργου και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και μέσων προβολής.

Για το σκοπό αυτό θα λειτουργήσει κεντρικό φυσικό σημείο Πληροφόρησης και Καθοδήγησης στην Πάτρα με υπεύθυνο φορέα υλοποίησης τη ΝΕΑ η οποία  διαθέτει στις υφιστάμενες δομές της και λειτουργεί το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας» (Κ.Α.Ε.Δ.Ε.). Το ΚΑΕΔΕ που ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, έχει σαν σκοπό να στηρίξει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  Μέσω αυτής της Δομής παρέχεται:

 • Ενημέρωση των επενδυτών/ επιχειρηματιών για θέματα χρηματοδότησης, ίδρυσης επιχείρησης, αδειοδότησης κα. 
 • Διαδικασία συμβουλευτικής υποστήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών (ενδεικτικά αναφέρονται τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ). 
 • Διοργάνωση ημερίδων για θέματα επιχειρηματικότητας.
 • Συνεργασία με άλλους φορείς για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων.

 

Το κεντρικό σημείο πληροφόρησης και καθοδήγησης θα αναλάβει παράλληλα στην αρχή του έργου τις βασικές ενέργειες για τη δημοσιοποίηση του έργου όπως είναι:

 • Έκδοση και διανομή Δελτίων Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην ΠΔΕ.
 • Πληρωμένη καταχώρηση σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της ΠΔΕ.
 • Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των Δήμων που θα υλοποιείται το έργο.
 • Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της ΠΔΕ.
 • Ανάρτηση ανακοίνωσης στους ιστότοπους των εταίρων της σύμπραξης.
 • Διενέργεια μιας ημερίδας στην Πάτρα.

 

Επίσης, στα πλαίσια λειτουργίας του κεντρικού σημείου πληροφόρησης θα δημιουργηθεί σχετικό έντυπο με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες που έχει ο πιθανός δικαιούχος, ενώ η ίδια πληροφορία θα διαχέεται και μέσω του σχετικού Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ειδικότερα, θα δρομολογηθεί η δημιουργία:

 • Ένα (1) έντυπο ευαισθητοποίησης του κοινού και των ομάδων στόχου για τις δράσεις και τους στόχους του έργου (αριθμός αντιγράφων 2.000).
 • Μία (1) αφίσα διάδοσης που θα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία της Πράξης και συνθήματα για την απασχόληση και τις αρχές της μη διάκρισης (300 αντίτυπα).
 • Ειδικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με τις προτεινόμενες Περιφερειακές Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης, που θα παρουσιάζει τους στόχους, τη μεθοδολογία, το μηχανισμό και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη.

Στο κεντρικό σημείο πληροφόρησης και καθοδήγησης Πάτρας θα μπορεί ο πιθανός δικαιούχος να ενημερωθεί και να καθοδηγηθεί, ώστε να προχωρήσει στα επόμενα στάδια του έργου. Όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που μετά το πρώτο στάδιο ενημέρωσης θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης (με ηλεκτρονικό, ή έντυπο τρόπο) ένταξης στο πρόγραμμα. Η ενημέρωση και καθοδήγηση θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό των σημείων υποδοχής. Παράλληλα όμως θα δημιουργηθεί και μία κινητή ομάδα ενημέρωσης εξοπλισμένη κατάλληλα και στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την κατά τόπους ενημέρωση του κοινού. Για το σκοπό αυτό θα γίνει πλάνο δημοσιότητας με στόχο την βέλτιστη προβολή του έργου σε απομακρυσμένες περιοχές με δυσκολίες πρόσβασης.

Δράσεις πληροφόρησης επίσης προγραμματίζονται μέσω της διοργάνωσης μιας ημερίδας και ενημερωτικών συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων. Κατά τη φάση αυτή η Α.Σ. φροντίζει ιδίως για την έκδοση και διανομή ειδικών ενημερωτικών οδηγών, και γίνεται ευρεία χρήση του Internet. Επίσης η Α.Σ. θα παρέχει έγκαιρη πληροφόρηση μέσα από Ειδικά Ενημερωτικά Δελτία και περιοδικά ενημερωτικά έντυπά της. Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα δημιουργηθεί και όλο το πληροφοριακό υλικό της δικτυακής πύλης του έργου (δράση 9).

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Ένα (1) έντυπο ευαισθητοποίησης του κοινού και των ομάδων στόχου για τις δράσεις και τους στόχους του έργου (αριθμός αντιγράφων 2.000).
 • Μία (1) αφίσα διάδοσης που θα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία της Πράξης και συνθήματα για την απασχόληση και τις αρχές της μη διάκρισης (300 αντίτυπα).
 • Ειδικός ενημερωτικός οδηγός σε 500 αντίτυπα, ο οποίος θα αφορά στην ανάπτυξη νέων προοπτικών  που δίνουν  οι εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, όπως βιολογικά προϊόντα καλλιέργεια αρωματικών φυτών, δυναμικές καλλιέργειες, αλλαγές στην κτηνοτροφία. Ο οδηγός μπορεί να αντλήσει στοιχεία από την μελέτη που θα διεξαγάγει το Πανεπιστήμιο Πατρών στα πλαίσια της δράσης 1. Ο οδηγός θα απευθύνεται σε εν δυνάμει αγρότες και αγρότες που θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητα των καλλιεργειών τους και στην ανάδειξη ευκαιριών για νέες καλλιέργειες (βιολογικά, ροδιές, τρούφες, βιολογική εκτροφή ζώων κλπ.).
 • Έκδοση και διανομή τεσσάρων Δελτίων Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Μία πληρωμένη καταχώρηση σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της ΠΔΕ
 • Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
 • Ανάρτηση ανακοίνωσης στους ιστότοπους των εταίρων της σύμπραξης
 • Υλοποίηση  μιας ημερίδας αρχικής ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού
 • Τουλάχιστον 20 ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων
 • Πρακτικά και υλικά ημερίδας και ενημερωτικών συναντήσεων, Δελτία Τύπου – Δημοσιεύματα – Καταχωρήσεις, φωτογραφικό υλικό, παρουσιολόγιο κ.λπ.)
 • Υλικό Δημοσιότητας στο διαδίκτυο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας του Έργου
 • Σχέδιο Ευαισθητοποίησης και Πληροφόρησης του Έργου
 • δελτία τύπου, οδηγοί, ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσα
 • Τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης του Σχεδίου Δημοσιότητας
 • Προετοιμασία εκδηλώσεων (ημερίδας και συναντήσεων)
 • Σχεδιασμός αντικειμένων διαπραγμάτευσης και επιλογή ομιλητών
 • προετοιμασία χώρων, διοργάνωση, παραγωγή εντύπων, υλοποίηση, κ.λπ.
 • προσκλήσεις προς τους ενδιαφερόμενους και τον Τύπο, έξοδα μετακίνησης, υποδοχής και φιλοξενίας, 
 • δελτία τύπου, οδηγοί, ενημερωτικά φυλλάδια εκδηλώσεων
 • γραμματειακή υποστήριξη, 
 • catering, φάκελος ημερίδας κ.λπ.
 • Καταγραφή πρακτικών, αποτελεσμάτων, συμμετοχών, άλλων στοιχείων τεκμηρίωσης, κ.λπ.
 • Δημιουργία και διάχυση πληροφοριακού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού δια μέσου της ιστοσελίδας του προγράμματος.

 

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr