ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

 

Γενική Περιγραφή:

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου τομέα δράσεων είναι η ενημέρωση των δυνητικών τελικών δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα για τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις Δράσεις του Έργου και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και μέσων προβολής. Το Σχέδιο Δράσης αποβλέπει επίσης στην πληροφόρηση για τις ωφέλειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Έργου και τη δημιουργία συναίνεσης και αποδοχής από το σύνολο της κοινής γνώμης, τους χρήστες, του δικαιούχους και τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς επίσης τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι τελικοί δικαιούχοι που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές που θα τους παρουσιαστούν από την ενασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα.

Οι πληροφορίες που θα διαχέονται αφορούν στη στρατηγική, στους στόχους, στο περιεχόμενο των Δράσεων καθώς και στους ειδικούς στόχους των παρεμβάσεων του Έργου, στην περιγραφή των μηχανισμών και των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης των δράσεων, στους μηχανισμούς και τα αποτελέσματα αξιολόγησης του Έργου, αλλά και στη συνέργεια των δράσεων με αυτές που υλοποιούνται από άλλα Προγράμματα και από άλλους εθνικούς πόρους.

Επιπλέον στόχος αυτού του τομέα δράσεων είναι η σχεδίαση και παραγωγή έντυπου υλικού διάδοσης των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του προγράμματος. Το έντυπο υλικό αφορά δελτία τύπου, οδηγούς, ενημερωτικά φυλλάδια και περιοδικές εκδόσεις, αφίσες που θα διανέμονται σε ημερίδες, επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων αλλά και σε χώρους πρόσβασης από το ευρύ κοινό. Με την έκδοση των εντύπων μπορεί να γίνει ενημέρωση ενός μεγάλου συνόλου του στοχοθετούμενου κοινού, τόσο κατά τα πρώτα στάδια υλοποίησης των ενεργειών ή προετοιμασίας όσο και μετά την ολοκλήρωση τους για την προβολή των θετικών επιπτώσεων των αποτελεσμάτων τους.   

Επιπρόσθετα ο τομέας περιλαμβάνει την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων – ενεργειών ενημέρωσης για την προσέλκυση – προσέγγιση και ενημέρωση των δυνητικά ωφελουμένων τόσο για τους σκοπούς του προγράμματος όσο και για τα προϊόντα / αποτελέσματά του.

Τέλος το Internet θα αποτελέσει βασικό επικοινωνιακό εργαλείο για το Έργο. Θα δημιουργηθεί δικτυακός τόπος  όπου θα παρέχεται  πληροφόρηση (ελληνικό - αγγλικό περιεχόμενο) για τους στόχους, τα αντικείμενα, τις δραστηριότητες και τα προϊόντα του Έργου. Στο δικτυακό τόπο (website) θα καταχωρείται το Έργο, κάθε πληροφορία χρήσιμη για τη διάδοσή του, το Σχέδιο Δημοσιότητας, δελτία τύπου, μία ειδική ενότητα (“Νέα”) με όλες τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις, ημερίδες κ.λπ.

Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός και οργάνωση των προωθητικών ενεργειών και των ενεργειών διάδοσης θα δημιουργηθούν τρία φυσικά σημεία πληροφόρησης και καθοδήγησης (helpdesks), 2 στην Πάτρα  (καθώς εκεί συσσωρεύεται μεγάλο πλήθος πιθανών δικαιούχων) και ένα στο Αίγιο. Κάθε ένα από αυτά θα αποτελεί διακριτή δράση του έργου. Παράλληλα, μέσω διακριτής δράσης θα δημιουργηθούν και ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης και καθοδήγησης των δυνητικά νέων αγροτών σε αφοσιωμένο για το σκοπό αυτό Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, google+, κανάλι Youtube, dailymotion, κ.α.). 

Ο τομέας της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διαχωρίζεται επομένως σε τέσσερις επιμέρους δράσεις:

  • ΔΡΑΣΗ 6: Λειτουργία κεντρικού σημείου πληροφόρηρησης και καθοδήγησης Πάτρας
  • ΔΡΑΣΗ 7: Λειτουργία υποστηρικτικού σημείου πληροφόρησης και καθοδήγησης Αιγίου
  • ΔΡΑΣΗ 8: Ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης και καθοδήγησης
  • ΔΡΑΣΗ 9: Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr