ΔΡΑΣΗ 2: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Αναλυτική περιγραφή:

Στόχος της δράσης είναι η διασύνδεση των ομάδων στόχου, τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος και υπηρεσιών υπέρ των ωφελουμένων της Πράξης, της ομάδας στόχου και της ευρύτερης κοινωνίας. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενέργειας επιδιώκεται η ευρύτερη εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών και η κινητοποίησή της σε στοχευόμενες κατευθύνσεις. Η δράση θα υποστηρίξει τους νέους αγρότες να ενσωματωθούν ή και να δημιουργήσουν τοπικά δίκτυα-επιχειρηματικά σχήματα, αν αυτά δεν υπάρχουν, με βάση τις καλλιέργειες τους. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να δημιουργηθούν Ομάδες Τοπικής Δράσης στοχευόμενες στις τοπικές ιδιαιτερότητες των καλλιεργειών και των προϊόντων τους. Η ενέργεια θα διευκολύνει την πρόσβαση στις τοπικές επιχειρήσεις, το ενδιαφέρον εργοδοτών και επιχειρηματιών και τη στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες.

Για το σκοπό αυτό θα προετοιμαστούν και θα υλοποιηθούν τοπικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και διασύνδεσης, στοχευόμενες συναντήσεις εκπροσώπων των εταίρων, τοπικών φορέων, ΜΚΟ, συλλόγων, εκπροσώπων επιχειρήσεων, κ.α. Επίσης, θα αναπτυχθούν θεματικά δίκτυα και ομάδες εργασίας που συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος με τομεακή προσέγγιση. Οι διαδικασίες προετοιμάζονται και υλοποιούνται βάσει ορισμένου σχεδίου και στα πλαίσια αυτών θα εκδοθεί κατάλληλο έντυπο υλικό, αντίστοιχες καταχωρήσεις κ.λπ.

Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθεί ένα θεματικό δίκτυο ως δικτυωμένη δομή:

 • Επιχειρηματικότητα, 
 • Παραγωγή και τυποποίηση ποιοτικών τοπικών αγροτικών προϊόντων

στα πλαίσια των οποίων θα υλοποιηθούν :

 • Τουλάχιστον 15 στοχευόμενες συναντήσεις των ομάδων εργασίας του δικτύου.
 • Προώθηση δημοσιεύσεων στον τύπο
 • 1 φυλλάδιο από 1000 αντίτυπα για το θεματικό δίκτυο
 • 1 αφίσα από 200 αντίτυπα για το θεματικό δίκτυο
 • Δελτία τύπου για την ενημέρωση και την δημοσιοποίηση τω αποτελεσμάτων των συναντήσεων
 • Καταχωρήσεις του πληροφοριακού υλικού στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης και σε άλλα ηλεκτρονικά  μέσα ενημέρωσης
 • Διεξαγωγή 2 ημερίδων δικτύωσης άμεσης ενημέρωσης.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Ένα θεματικό δίκτυο ως δικτυωμένη δομή. Αφορά ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και της Ομάδας στόχου και τοπικών φορέων για θέματα μεταποίησης και τυποποίησης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της εκμετάλλευσης επενδυτικών εργαλείων χρηματοδότησης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μέσω ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών. Σκοπός του παραπάνω δικτύου είναι η βελτίωση των αγροτικών προϊόντων και ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Μέσω του θεματικού δικτύου θα καταγραφούν οι φορείς του δικτύου και θα πραγματοποιούνται συναντήσεις εργασίας μεταξύ τους όπου θα εξάγονται αναφορές με συμπεράσματα σε εξαμηνιαία βάση. 
 • Πρακτικά από τουλάχιστον 15 στοχευόμενες συναντήσεις των ομάδων εργασίας του δικτύου, με σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε διάφορες καλλιέργειες και τον τρόπο βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο θα επιδιωχθεί η προσέγγιση των τοπικών επιχειρήσεων, παρέχοντας δυνατότητες για καλύτερα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, με ταυτόχρονη επέκταση της  επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας.
 • Στοιχεία δημοσιεύσεων στον τύπο για τις δράσεις του δικτύου
 • Στοιχεία έντυπου πληροφοριακού υλικού (1 φυλλάδια σε 1000 αντίτυπα για το θεματικό δίκτυο)
 • Στοιχεία έντυπου πληροφοριακού υλικού (1 αφίσα σε 200 αντίτυπα για το θεματικό δίκτυο)
 • Δελτία τύπου για την ενημέρωση και την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των στοχευόμενων συναντήσεων
 • Στοιχεία επεξεργασμένου πληροφοριακού υλικού και καταχωρήσεις του στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης και σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
 • Υλοποίηση  δύο (2) ημερίδων δικτύωσης τοπικών φορέων
 • Πρακτικά και υλικά ημερίδων, Δελτία Τύπου – Δημοσιεύματα – Καταχωρήσεις, φωτογραφικό υλικό, παρουσιολόγιο κ.λπ.)

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί θα βρίσκεται σε συμφωνία με την Α.Σ. και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες διαδικασίες και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Επιλογή στόχων και στρατηγικής
 • Προγραμματισμό εργασιών, συνεργασία εταίρων Α.Σ. και επιστημονικής επιτροπής
 • Διαδικασίες επικοινωνίας και επιβεβαίωσης τοπικών συνεργασιών
 • Ανάπτυξη θεματικού δικτύου (επιχειρηματικότητα, παραγωγή και τυποποίηση ποιοτικών τοπικών αγροτικών προϊόντων)
 • Ανάπτυξη αντίστοιχων ομάδων εργασίας για τα παραδοτέα της δράσης
 • Οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων ενημέρωσης, διαδικασίες τοπικής δικτύωσης μέσω του θεματικού δικτύου και των ημερίδων δικτύωσης
 • Λειτουργία δικτύου
 • Προτάσεις, στρατηγικές, διαδικασίες στήριξης του συνολικού έργου που θα αναπτυχθούν μέσα από το θεματικό δίκτυο, από τις συναντήσεις των ομάδων εργασίας και των ημερίδων δικτύωσης
 • Στελέχωση με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και συνεργάτες, αξιοποίηση στελεχών φορέα
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr