ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Αναλυτική περιγραφή:

Στόχος της δράσης αυτής είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων.Παράλληλα, η δράση θα στηρίξει τη δικτύωση της Ομάδας στόχου με αντίστοιχες ομάδες της υπόλοιπης Ελλάδας μεγιστοποιώντας μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας την παραγωγική διαδικασία αλλά και τις συνεργασίες στη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων άμεσα από τα δίκτυα. Θα παρέχει υποστήριξη για τη δικτύωση των ομάδων με το Εθνικό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ενσωμάτωση τους επομένως στο μεγαλύτερο Εθνικό δίκτυο. Στη συνέχεια η δράση θα στηρίξει τις Ομάδες στόχου στην αναζήτηση τους, είτε μέσω του Εθνικού Δικτύου είτε και ανεξάρτητα, για δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στοχεύοντας σε περιοχές που παράγουν αντίστοιχα προϊόντα. Στόχος είναι να ενδυναμωθούν οι σχέσεις με δίκτυα μέσω της ανάληψης κοινών δράσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών για την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα γίνουν ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Τη δημιουργία ενός θεματικού περιφερειακού δικτύου για θέματα μεταποίησης και τυποποίησης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
 • Ορισμός στρατηγικών ευρείας κλίμακας για την στήριξη της ομάδας στόχου
 • Τη διοργάνωση 1 ημερίδας και 2 workshops
 • Την εκπόνηση οδηγού στρατηγικής δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών
 • Τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και δικτύωσης μεγάλης εμβέλειας, κλπ.
 • Την παραγωγή έντυπου υλικού προβολής (1 φυλλάδιο σε 1000 αντίτυπα)
 • Δελτία τύπου για την ενημέρωση και την δημοσιοποίηση τω αποτελεσμάτων για κάθε ημερίδα του έργου αλλά και ορισμένων συναντήσεων
 • Επεξεργασμένο πληροφοριακό υλικό και καταχωρήσεις του στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης και σε άλλα ηλεκτρονικά  μέσα ενημέρωσης.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • 1 Περιφερειακό θεματικό δίκτυο. Αφορά ενέργειες δικτύωσης μεταξύ της Ομάδας στόχου με αντίστοιχες ομάδες της υπόλοιπης Ελλάδας για θέματα μεταποίησης και τυποποίησης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της εκμετάλλευσης επενδυτικών εργαλείων χρηματοδότησης και της ανταλλαγής καλλών πρακτικών μέσω ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών. Σκοπός του παραπάνω δικτύου είναι η βελτίωση των αγροτικών προϊόντων και ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Μέσω του θεματικού δικτύου θα καταγραφούν οι φορείς του δικτύου και θα πραγματοποιούνται συναντήσεις εργασίας μεταξύ τους όπου θα εξάγονται αναφορές με συμπεράσματα σε εξαμηνιαία βάση.
 • Διαδικτυακή σύνδεση Αναπτυξιακών Συμπράξεων και φορέων
 • Οδηγός στρατηγικής ευρείας κλίμακας για την απασχόληση και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Πρακτικά από 2 ημερίδες και 4 workshops, 
 • Στοιχεία δημοσιεύσεων στον τύπο για τις δράσεις των δικτύων
 • Στοιχεία έντυπου πληροφοριακού υλικού (1 φυλλάδιο από 1000 αντίτυπα)
 • Δελτία τύπου για την ενημέρωση και την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για κάθε ημερίδα του έργου αλλά και ορισμένων συναντήσεων.
 • Στοιχεία επεξεργασμένου πληροφοριακού υλικού και καταχωρήσεις του στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης και σε άλλα ηλεκτρονικά  μέσα ενημέρωσης.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί θα γίνει σε συνεργασία με την Α.Σ. και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες διαδικασίες και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Επιλογή στόχων και στρατηγικής
 • Συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή
 • Επιβεβαίωση συνεργασίας με αντίστοιχες Α.Σ.
 • Διαδικτυακή διασύνδεση
 • Ανάπτυξη ομάδων εργασίας για τα παραδοτέα της δράσης.
 • Προετοιμασία θεματικών εργαστηρίων
 • Οργάνωση ημερίδων και Workshops ευρείας κλίμακας
 • Εκδόσεις κατάλληλου πληροφοριακού υλικού για αγροτικά θέματα
 • Προετοιμασία στοχευμένων επισκέψεων εκπροσώπων φορέων 
 • Παραγωγή προτάσεων και στρατηγικών στήριξης απασχόλησης και ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων. 
 • Στελέχωση και αξιοποίηση υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr