ΔΡΑΣΗ 17: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αναλυτική περιγραφή:

Το σύνολο των υπηρεσιών συμβουλευτικής της δράσης θα παρέχεται σε ομάδες (clusters) νέων αγροτών, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη υποστήριξη του συνόλου των ωφελούμενων.Κατά την Συμβουλευτική διαδικασία  οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της δομής θα είναι :

Το θεματικό αντικείμενο των ομαδικών συνεδριών θα περιλαμβάνει:

Κάθε αγρότης που θα επιλεγεί βάσει του σχεδίου παρέμβασης θα έχει τη δυνατότητα 2 ατομικών συνεδριών μέχρι 2 ώρες η κάθε μία με αντικείμενο όλα τα θεματικά της δράσης. Οι συνεδρίες αυτές θα παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που να αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου και που θα υποστηρίζει τις δράσεις συμβουλευτικής.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω: